duminică, 4 decembrie 2016

CONTEMPORARY HORIZONS: CONCEIÇÃO BERNARDINO (PORTUGAL)


Eles nunca quiseram saber, mãe

Passaste fome, frio
E sabe-se lá mais o quê…
A roupa que lavaste no rio,
No rio Cávado, não era tua.
Eras uma criança carente de tudo;

Mas eles mãe…
…eles não quiseram saber.

Eras (só), mais uma daquelas crianças
Que nunca souberam
o que é ser-se criança;

Mas eles mãe…
…eles não quiseram saber.

Nunca quiseram saber
se tinhas fome ou frio;
as palavras eram simples vocábulos
e o teu nome não constava da lista
da comarca;

Mas eles mãe…
…eles nunca quiseram saber.

Hoje não passas de uma velha,
De uma idosa incapaz
A quem dão uma esmola
E falam de ti e, de outros como tu,
De boca cheia sem nada saberem

Mas eles mãe…
…eles não querem saber


Ei niciodată nu vor să ştie, mamă

Ai suferit de foame, de frig...
Şi de cine ştie mai ce...
Haina pe care-ai spălat-o în râu,
În râul Cávado, nu era a ta.
Erai un copil lipsit de toate;

Dar ei, mamă...
...ei n-au vrut să ştie.

Erai (doar) încă unul dintre acei copii
Care nu ştiu niciodată
ce înseamnă copilăria;

Dar ei, mamă...
...ei n-au vrut să ştie.

Niciodată n-au vrut să ştie
dacă ţi-e foame sau frig;
vorbele erau simple vocabule
iar numele tău nu era trecut pe lista
din satul tău;

Dar ei, mamă...
...ei n-au vrut să ştie.

Azi nu eşti decât o bătrână,
Hidoasă şi neputincioasă,
Căreia i se dă de pomană
Şi vorbesc de tine şi de cei ca tine,
Cu gura plină, fără să ştie nimic.

Dar ei, mamă...
...ei nu vor să ştie.


Ils ne veulent jamais savoir, maman

Tu as souffert la faim, le froid...
Et on ne sait pas de quoi autre...
L’habit que tu as lavé dans la rivière
Dans la rivière Cávado n’était pas le tien.
Tu étais un enfant dépourvu de tout;

Mais ils, maman...
...ils n’ont pas voulu le savoir.

Tu étais (seulement) encore un de ces enfants
Qui ne savent jamais
ce que c’est l’enfance;

 Mais ils, maman...
...ils n’ont pas voulu le savoir.

Ils n’ont voulu jamais savoir
si tu as faim ou si tu as froid;
les paroles étaient de simples vocables
et ton nom n’était pas inscrit sur la liste
de ton village;

 Mais ils, maman...
...ils n’ont pas voulu le savoir.

Aujourd’hui tu n’es pas qu’une vieille femme
Hideuse et impuissante,
À laquelle on donne de l’aumône,
Et ils parlent de toi et de ceux comme toi
À pleine bouche, sans en savoir rien.

Mais ils, maman...
...ils n’ont pas voulu le savoir.


Perfil cultural

Conceição Bernardino nasceu a 1 de Fevereiro de 1969 na cidade do Porto. Estudos ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP).    
Em 2007, edita o seu primeiro livro de poesia “Alma Poética”, e em 2009, edita o segundo livro de poesia “Linhas Incertas”, em 2012, edita o seu terceiro livro de poesia “Nono Sentido” com pseudónimo literário de Carlos Val, em 2013 edita o seu quarto livro de poesia e prosa “Identidades”, com os seus pseudónimos literários (Carlos Val e Mathilde Gonzalez), incluindo a própria e em 2015 edita o seu quinto livro “Semente de Cal”.
Em 2011 obteve uma menção honrosa com o pseudónimo Carlos Val, no XVI Concurso de Poesia APPADCM 2011 Setúbal.
Em 2012 obteve duas menções honrosas nos concursos: XVII Concurso de Poesia APPADCM 2012 Setúbal, e no II Concurso de Poesia, pela Associação Cultural Draca, Palmela.
Participa em várias antologias: “Luso-Poemas 2006” (2007); “Poiseis – Vol. XV”, (2007); “Nas Águas do Verso” (2008); “A Arte Pela Escrita I” (2008); “Luso-Poemas 2007” (2008); “II Antologia de Poetas Lusófonos” (2008); “Aurora dos Poetas” (2008); “A Arte Pela Escrita II” (2009); “Tu Cá, Tu Lá I” (2009); “Trago-te um sonho nas mãos” (2009); “A Traição de Psique” (2009); “Waf” (2009); “Contos Cardeais” (2010); “7 Pecados” (2010); “Waf II” (2011); “Arte Pela Escrita IV” (2011); “O teu sorriso …Um poema” (2011); “Tu Cá, Tu Lá II” (2012); “Eu digo não ao não” (2012); “Entre o sono e sonho Vol. III” (2012); “Tributo a José Craveirinha” (2012), “Doces loucuras” (2013); “Entre o sono e o sonho Vol. IV” (2013); “Audaz Fantasia” (2013); “Tributo a Ary dos Santos” (2013).
É colaboradora do jornal, Lavra…Boletim de Poesia. É colaboradora da revista Chama e tambem colaboradora honoraria de revista intercultural europea “Horizonte literario contemporáneo”.

Profil cultural

Conceição Bernardino s-a născut la 1 februarie 1969, în oraşul Porto. Studii la Institutul Superior de Contabilitate şi Administraţie din Porto (ISCAP).
În 2007 a debutat cu volumul de versuri Suflet de poet, uramt în 2009 de  Linii incerte şi în 2012 de Al nouălea simţ sub pseudonimul Carlos Val, iar în 2013, un volum de poezie şi de proză, Identităţi, cu pseudonimele Carlos Val şi Mathilde Gonzalez. Cu numele real a publicat în anul 2015 volumul Sămânţă de tei.
Menţiuni în 2011 la Concursul de Poezie APPADCM din oraşul Setúbal şi în 2012 la alte concursuri poetice.
A fost inclusă în diverse antologii: Lusitanopoeme 2006 (2007), Poezii – vol. XV (2007), În apele versului (2008), Arta prin scris, I (2008), A doua antologie a poemelor lusitanofone (2008), Aurora poeţilor (2008). Îţi aduc un poem în mâini (2009), Trădarea lui Psyche (2009), Povestiri cardinale (2010), 7 păcate (2010), Spun nu negaţiei – vol. III (2012), Între somn şi vis – vol. III (2012), Douăsprezece nebunii (2013), Îndrăzneaţa fantezie (2013) etc.  
Colaborează la ziarul „Boletin de Poesia” şi la revista “Chama”. Este colaboratoare onorifică a revistei interculturale “Orizont literar contemporan”.

Traducere în română şi franceză
de Daniel Dragomirescu
Pater Breugel, "Mendigos. Mendiants"

marți, 29 noiembrie 2016

DEBUT LA BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: GABRIELA APETREI (ROMÂNIA)


A lifetime friendship begins

“Hi, Duke”, she said, as if we knew each other for ages. But she was only 5! She couldn’t have known me for ages! Hmmm! I looked around, imagining she was talking to somebody else. On my left, silly Humpty was trying to recover from the fall, under him cute Mary was trying to keep her lamb out of school and under me there was the slick Knave of Hearts stealing the poor queen’s tarts. So, no mistake! She was talking to me, just like an old and dear friend.

“Hi,…”, I replied shyly.

“I’m Jane”, she said laughing at my frowning face.

“Oh! Hi, Jane!”

“You know”, she started, “I think this year Santa really felt I was ready for you so brought me this book, with you in it.”

Then she showed me the palm of her hand and told me to jump on. And I did, to my huge surprise! I could walk and jump again!

“Duke, from now on, if you want me to, I will take you everywhere I go…well…not in the bathroom as that is one’s very private space…and besides, you are a gentleman, I am a lady…so…we will have to wait each other…

I smiled, a bit embarrassed and amused and nodded “yes”.

“You will have to be very quiet and discreet when we are around others, especially adults. They are so strange, Duke! Once, they caught me talking to Lola, my toy puppy and they started laughing like crazy. Lola can feel them from a distance and stays still and quiet when they appear. So I think you should do the same. And since you are not a dog, and therefore unable to sense them from a distance, I will make my special “Be quiet” face. My dear Duke, I must warn: outside the book, you are not so safe anymore.”

Jane’s concern for my safety made me smile...but I didn’t. I used to be general for 10,000 men, little one! Still, I kept quiet.


Cum a început o prietenie de-o viaţă

„Salut, Duke”, spuse ea de parcă ne ştiam de sute de ani. Dar avea doar 5 ani! Nu mă putea cunoaşte de sute de ani! Hmmm! Am privit în jur, crezând că vorbeşte cu altcineva. La stânga mea, prostuţul de Humpty încerca să-şi revină după căzătură; sub el, simpatica Mary încerca să-şi ţină mieluţul departe de şcoala, iar sub mine era vicleanul Valet de Cupă şterpelind tartele bietei regine. Aşadar, nu era nici o greşeală! Vorbea cu mine, exact ca un prieten vechi şi drag.
„Salut…”, am răspuns timid.
„Eu sunt Jane”, spuse ea râzând de mutra mea încruntată.
„Oh! Salut, Jane!”
„Ştii”, începu ea, „cred că anul acesta Moşul chiar a simţit că sunt pregătită pentru tine aşa că mi-a adus această carte în care te afli şi tu.”
Apoi şi-a întins palma spre mine şi mi-a spus să sar. Şi aşa am făcut, spre uriaşa mea surpriză! Puteam să merg şi să sar din nou!
„Duke, de aici încolo, dacă vrei, te voi lua cu mine peste tot…bine…nu şi la baie…ştii acolo e spaţiul privat al fiecărui om…şi, în plus, tu eşti bărbat, eu femeie…deci va trebui să ne aşteptăm unul pe altul…”
Am zâmbit uşor stânjenit şi amuzat şi am dat din cap aprobator.
„Va trebui să nu spui şi să nu faci nimic când ne vom afla în preajma altora, în special pe lângă adulţi. Duke, sunt aşa de ciudaţi! La un moment dat, au dat peste mine când vorbeam cu Lola, căţeluşa mea din pluş, şi au început să râdă ca nebunii. Lola îi poate simţi de la distanţă şi stă nemişcată când apar. Eu cred că şi tu ar trebui să faci acelaşi lucru. Şi, cum nu eşti câine ca să îi poţi simţi, am să fac eu faţa mea specială de „Pssstt”. Dragul meu Duke, trebuie să te avertizez: nu prea mai eşti în siguranţă, acum că ai părăsit cartea.”
Grija pe care mi-o purta Jane, mă făcea să zâmbesc …dar nu am făcut-o. Am fost generalul a 10.000 de soldaţi, micuţo! Totuşi, mi-am ţinut gura.


(from the book “Cum am ajuns pe curcubeu. Running into the Rainbow”, 2016)


Profil cultural

Gabriela Apetrei este absolventă a Universității din București, Facultatea de Filologie, secțiunile Engleză – Română, cu o lucrare despre paralela dintre Alice în Țara Minunilor a lui Lewis Carol și suprarealismul tablourilor lui Salvador Dali. A tradus din limba engleză în limba română Biblia pentru minte și trup a doctorului Mark Atkinson și o serie de 3 cărți publicate de Content Media, distribuite pe piață împreună cu ziarul Libertatea în 2011. Este autoare a microromanului Cum am ajuns pe curcubeu (Bibliotheca Universalis, 2016) şi colaboratoare a revistei “Orizont literar contemporan”.

Cultural Profile

Gabriela Apetrei graduated from the University of Bucharest, the Faculty of Philology, English – Romanian sections, with a thesis on the parallel between Lewis Carol’s Alice in Wonderland and the surrealism of Salvador Dali’s paintings. From Romanian to English she translated The Mind Body Bible by Dr Mark Atkinson and a series of 3 books published by Content Media and distributed on the market together with the Libertatea newspaper in 2011. She published the book Running into the Rainbow (Bibliotheca Universalis, 2016) and also she is a honorary contributor of CLH.

Traducere de Gabriela Apetrei
Desen de Mihaela-Liliana Furtună 

vineri, 25 noiembrie 2016

CONTEMPORARY HORIZONS: EILEEN R. TABIOS (UNITED STATES)


Nobility


Suffering never matters when publicized

Diamonds (or handcuffs) never complete a bed

Introductions never suffice

Snowfall evokes Africa—
she once straddled a man there
for access to his blanket’s palate
threads defining all of the primary colors
as well as what leaves color speechless

She welcomed the grittiness of fabric
against her knees, ignoring the clench
of his teeth upon her breasts

She was determined to live in Technicolor

In New York City, the snow is never pure—
she loves the effect of contamination
on white

She longs for surprise

long alien to her since a young poet
declared within the fogged world
of an older century:
I write from a position of happiness—
my way of extending tradition
an aesthetic
consideration

She lowers her eyes to his only book—
a single poem long-memorized for
its conclusion: The physical reality
of revolution is decadence
The aftermath is what transcends


Nobleţe  

Suferința nu contează niciodată atunci când este făcută publică

Diamantele (sau cătușele) nu completează niciodată un pat

Introducerile nu sunt niciodată de ajuns

Căderile de zăpadă evocă Africa—
O dată ea a încălecat un om acolo
Pentru a avea acces la palatul păturii lui
Fire ce definesc toate culorile primare
Precum și ceea ce lasă culoarea fără de replică


Ea a primit bine granulozitatea țesăturii
De pe genunchii ei, ignorând încleștarea
Dinților lui de pe sânii ei

Ea era hotărâtă să trăiască în Technicolor

În New York City, zăpada nu este niciodată pură—
Ea adoră efectul contaminării
Pe alb

Ea tânjește după o surpriză

Extraterestru lung pentru ea de când un tânăr poet
i-a declarat prin lumea aburită
a unui secol mai vechi:

Eu scriu din poziția omului fericit —
Modul meu de a extinde tradiția
Printr-o apreciere estetică.

Ea își coboară privirea spre singura lui carte —
Un singur poem îndelung memorat pentru
Concluzia sa: Realitatea fizică
A revoluției este decadența.
Urmările sunt cele care transcend.


Cultural profile. Profil cultural

Eileen R. Tabios loves books and has released about 40 collections of poetry, fiction, essays, and experimental biographies from publishers in nine countries and cyberspace. Publications include two Selected Poems projects, Invent(st)ory: Selected Catalog Poems & New 1996-2015 and The Thorn Rosary: Selected Prose Poems & New1998-2010; the first book-length haybun collection, 147 Million Orphans (MMXI-MML); a collected novels, Silk Egg; and an experimental autobiography, Against Misanthropy. Her award-winning body of work includes invention of the hay(na)ku poetic form as well as a first poetry book, Beyond Life Sentences (1998), which received the Philippines’ National Book Award for Poetry (Manila Critics Circle). Her poems have been translated into eight languages as well as computer-generated hybrid languages, paintings, video, drawings, visual poetry, mixed media collages, Kali martial arts, music, modern dance, sculpture and a sweat shirt. Additionally, she has edited, co-edited or conceptualized ten anthologies of poetry, fiction and essays as well as exhibited visual art and visual poetry in the United States, Asia and Serbia. More information at http://eileenrtabios.com
*
Lui Eileen R. Tabios îi plac cărțile și a publicat în jur de 40 de volume de poezie, ficțiune, eseuri și biografii experimentale la edituri din nouă țări și cyberspațiu. Publicațiile sale includ: două serii de poeme alese, Invent(st)ory: Selected Catalog Poems & New 1996-2015și The Thorn Rosary: Selected Prose Poems & New 1998-2010; primul volum haybun de mărimea unei cărți, 147 Million Orphans (MMXI-MML); un volum de nuvele, Silk Egg; și o autobiografie experimentală, Against Misanthropy. Creația ei premiată include inventarea formei poetice hay(na)ku, precum și o primă carte de poezii, Beyond Life Sentences (1998), care a primit premiul național literar pentru poezie din Filipine (Cercul Criticilor din Manila). Poemele sale au fost traduse în opt limbi, dar și în limbi hibride generate pe calculator, au apărut în picturi, filme, desene, poezie vizuală, colaje media mixte, arte marțiale Kali, muzică, dans modern, sculptură și pe un hanorac. Pe lângă acestea, a editat, co-editat sau conceptualizat zece antologii de poezie, ficțiune și eseuri, și a expus artă vizuală și poezie vizuală în Statele Unite, Asia și Serbia. Puteți găsi mai multe informații la: http://eileenrtabios.com

Traducere de Gabriela Apetrei 
&Teodor Panait

duminică, 20 noiembrie 2016

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. NOVO EM BIBLIOTHECA UNIVERSALIS (2)


LÍLIA TAVARES
(PORTUGAL)


Promessa

Em nome da tua ausência,
pela memória dos dias longos,
pelo azul do teu olhar,
acordo em cada manhã
com vontades de madrugada.

Leves os teus passos, eu oiço,
longínqua a tua presença no coração
das coisas que entristeceram.

Sei que um dia uma grande ave
te trará no dorso, cansado de
tantas esperas, tantos muros.

Aguardo-te como sempre
recebi as tuas palavras raras
como concha, como cofre.
Nas águas ou nos ventos em desalinho
o pó em que nos tornaram terá mãos,
e os nossos corpos por fim vão descansar...


Făgăduinţă

În numele absenţei tale.
prin memoria zilelor lungi,
prin albastrul privirii tale,
mă trezesc în fiecare dimineaţă
cu voinţa din zorii unei zile.

Oricât de uşori ţi-ar fi paşii, eu aud
de departe prezenţa ta în inima
lucrurilor care întristează.

Ştiu că într-o zi o pasăre mare
te va aduce în spate, ostenit de
atâtea aşteptări, atâtea ziduri.

Te-am aşteptat ca întotdeauna
am primit vorbele tale rare
ca o carapace, ca un cufăr.
Pe ape sau pe vânturi în vâltoare
praful pe care-l vom lua va avea mâini,
iar trupurile noastre se vor odihni în sfârşit...  


Promise

In the name of your absence
through the memory of the long days
through the blue of your eyes,
I wake up every morning
with the will of daybreak.

No matter how slow are your steps, I hear
from far your presence in the heart
of things that afflict.

I know one day a great bird
will bring you in his back, tired of
so many expectations, so many walls.

I waited for you as always
I received your rare words
like a shell, like a trunk.
On waters or turbulent winds
the dust that we will take will have hands,
and our bodies shall rest finally...


Perfil cultural. Cultural profile. Profil cultural

Nasceu em 1961 em Sines. Trabalhou como psicóloga clínica, durante 24 anos, na reabilitação sócio-profissional de jovens e adultos. Livros publicados: “Fusão Crepuscular e outros Poemas” (1979), "Parto com os Ventos" (2013), “Evocação das Águas” (2015).
Com uma sensibilidade dominada por nostalgias, aspirações e angústia existencial que imprime em suas letras um tom elegíaco característico, Lilia Tavares é uma poeta genuína, com uma visão do mundo que resulta naturalmente da sua associação com o espaço cultural e espiritual de antiga e nobre tradição de seu país.

Born 1961 in Sines. She worked during 24 years as a clinical psychologist in social and professional rehabilitation of young and adult people. She has been writing poetry since the age of thirteen. Published books: "Twilight Fusion and Other Poems" (1979), "I'm going with the wind" (2013), "An Evocation of the Waters" (2015).
Having a personal sensitivity dominated by nostalgia, aspirations and existential angst that put in her lyrics a distinctive tone of lament, Lilia Tavares is a genuine poet with a vision determinated by her appurtenance to the cultural and spiritual space of an ancient and noble tradition of her country.  

Născută în 1961 la Sines. A lucrat ca psiholog clinician timp de 24 de ani în reabilitarea socială și profesională a tinerilor şi adulţilor. Scrie poezie de la vârsta de treisprezece ani. Cărţi publicate: "Fuziune crepusculară și alte poeme" (1979), "Plec odată cu vânturile" (2013), "O evocare a apelor" (2015).
Cu o sensibilitate dominată de nostalgii, aspiraţii şi nelinişti existenţiale, care imprimă versurilor sale un ton elegiac caracteristic, Lilia Tavares este o poetă autentică, cu o viziune a lumii rezultată în mod natural din apartenenţa ei la spaţiul cultural şi spiritual de veche şi nobilă tradiţie al ţării sale.  

Romanian and English versions
by Daniel Dragomirescu

From the book in progress "Antología de poetas portugueses.
The Anthology of Portugueses Poets" (Coordinator: Antonio MR Martins),
Collection "Bibliotheca Universalis", 2016


BIBLIOTHECA UNIVERSALIS.
TODO O MUNDO EM UMA BIBLIOTECA. 
ALL THE WORLD IN A LIBRARY.sâmbătă, 19 noiembrie 2016

NOVO EM BIBLIOTHECA UNIVERSALIS


ALVARO GIESTA
(PORTUGALIA)


Poema

3.
encosto as palavras ao papel,
martirizo-as como o barro
em nítida refrega na roda do oleiro.

se me saem desarrumadas, à luz as arrumo
e as modelo
com a arte que às pérolas serve
para encantar quem as olha;

se amargo for o coração do poema,
se feridas abertas houver no seu seio
e dele verta o pus como quando as chagas supuram
no corpo esquecido,

ele será a estrela que diz que o sangue em revolta
se move
em busca da lua e do sol
e de um novo amanhecer.


Poem

3.
aştern cuvintele pe hârtie,
le martirizez precum e martirizată argila
în puternica îmbrăţişare a roţii olarului.

dacă îmi ies neîngrijite, la lumină se aşază
şi se modelează
cu arta de care se folosesc perlele
ca să-l încânte pe privitor;    

dacă amară este inima poemului,
dacă răni deschise au fost în ea
şi din ea a curs puroiul ca atunci când rănile
sângerează
în trupul neîngrijit,

el va fi steaua care spune că sângele
răzvrătit
se mişcă
căutând luna şi soarele
şi zorii unei zile noi.  


Poème

3.
je sauve les mots sur le papier,
je les martyrise comme l’argile est martyrisée
dans la forte escaramouche de la roue du potier.

si elles sortent en désordre, à la lumière
elles se rangent
et se modèlent
avec l'art dont se sert la perle
pour enchanter ceux qui la regardent;

si amer est le cœur du poème,
s'il a eu des plaies ouvertes dans sa poitrine
et s’il a versé du pus comme si les plaies suppurent
dans le corps négligé,

il sera l'étoile qui dit que le sang
dans sa révolte
bouge
à la recherche de la lune et du soleil
et d’une nouvelle aube.


Perfil cultural

Alvaro Giesta, pseudónimo de Fernando A. Almeida Reis, nasceu em Foz-Côa em 1950. Poeta e ficcionista. É cronista residente da Revista Magazine (on-line) BIRD onde escreve crónica, ensaio e crítica literária. Foi fundador, director e editor da revista literária, impressa, A Chama (folhas poéticas). Tem colaboração dispersa em várias revistas e jornais literários do país e do estrangeiro. Vero activista, sobretudo no domínio da Poesia, para além dos tomos individuais que se indicam, tem vasta produção dispersa em mais de vinte antologias, bem como através da sua participação activa nas redes sociais.

Profil cultural

Alvaro Giesta, pseudonimul lui Fernando A. Almeida Reis, născut în Foz-Coa în 1950. Poet și scriitor de ficțiune. Este cronicar rezident al revistei Journal (on-line), BIRD, unde scrie cronica, eseu și critică literară. El a fost fondatorul, directorul și redactor-șef al revistei literare, imprimate, Flacara (foi poetice). S-a dispersat colaborarea în diverse reviste și reviste literare din țară și din străinătate. activist vero, în special în domeniul poeziei, dincolo de atomii individuali care indică, are o producție extensivă dispersată în mai mult de douăzeci de antologii, precum și prin participarea activă în rețelele sociale.

(din Antologia poeţilor portughezi,
col. „Bibliotheca Universalis”, în pregătire)

Versiunile română şi franceză
de Daniel Dragomirescu

sâmbătă, 12 noiembrie 2016

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALISRICHARD LIVERMORE 
(UNITED KINGDOM)

Getting Real

First the dream
and then the Fall.
Thus waking up
divides us all
from who we are
– that phantom-wave
that breaks up
on a rocky shore
and leaves us
where we land awake.
Is the dream
or this the fake?
Strange people cross
the littoral
to say the land

alone is real
and we had better
just adapt;
the sea which bears
the wave is fluid
whereas the shore
alone is solid;
reason tells us
– so they say –
that this is what
is real and that
an insubstantial
nothing which
to get real we’ll
have to ditch.

Mai aproape de realitate

Întâi visul,
apoi Căderea.
Astfel, deșteptarea
ne scindează pe toți
de ceea ce suntem
– acea fantomă-val
care se sparge
de un mal stâncos
și ne lasă
acolo unde ne trezim.
Ce este fals,
visul sau asta?
Oameni bizari traversează
litoralul
spunând că doar

țărmul este real
și că tot ce putem face este
să ne adaptăm;
marea ce dă naștere
valului este fluidă,
pe când, țărmul,
doar el e solid;
argumentul ce dovedește
– după cum spun ei –
că acesta este ceea ce
este real și că
nimicul
imaterial pe care dorim
să-l transformăm în realitate
va trebui lăsat baltă.

A Cultural Profile

Richard Livermore was born in April 1944. He attended various boarding-schools in the south of England and at the age of 15 left and went from job to job. In 1973, he moved to Edinburgh in Scotland and in 1974 went to Newbattle Abbey College near Dalkeith, Midlothian, and then to the University of Edinburgh. Apart from living five years in Madrid (1985-1990), where he taught English, he has lived and worked in Edinburgh since 1973, doing various kinds of work as well as studying. He retired in 2009. Richard Livermore has had many poems published in magazines and anthologies in the UK, Spain, Italy and the USA, as well as broadcast by the BBC. He has also been published by Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press and Elefantasia Press in book form.

Richard Livermore s-a născut în aprilie 1944. A învățat la mai multe școli din sudul Angliei, iar la vârsta de 15 ani s-a lăsat de școală, găsindu-și de lucru în diverse locuri. În 1973 s-a mutat în Edinburgh, în 1974 s-a înscris la Colegiul Newbattle Abbey de lângă Dalkeith, Midlothian, iar ulterior a intrat la Universitatea din Edinburgh. În afară de cinci ani în care a predat engleză la Madrid (1985-1990), a locuit și a lucrat în Edinburgh în diverse domenii din 1973, în paralel cu studiul. S-a pensionat în 2009. Richard Livermore a publicat multe poezii în reviste și antologii din Marea Britanie, Italia și SUA, iar unele au fost transmise la BBC. Poezia sa a apărut în volum la edituri precum Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press și Elefantasia Press.


(from Anthology of Scottish Poets. Antologia poeţilor scoţieni
Bibliotheca Universalis Collection, 2016)

Traducere de Monica Manolachi

READ BIBLIOTHECA UNIVERSALIS. 
A LIBRARY FOR VALUABLE READERS.